Deklaracja dostępności

Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego
Utworzono: 1 kwiecień 2021
Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konecku.

 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konecku.
• Data publikacji strony internetowej: 01.04.2021 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.04.2021 r.

 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 
Treści niedostępne
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
• publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-1
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Anna Lewandowska
e-mail: psm@koneck.eu
telefon: 531462118
 
Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konecku posiada następujące ułatwienia:
• odpowiedni kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 Skargi i odwołania
 Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 Organ prowadzący: Gmina Koneck
 e-mail: http://www.koneck.eu
 Tel.: 54 2722302
 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
 

 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek: Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konecku mieści się w jednym budynku. Budynek mieści się przy ulicy Włodzimierza Lubańskiego 15 w Konecku.